Jaarcijfers

Onderstaand vindt u de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020. De vergelijkende cijfers over het jaar 2019 zijn bijgesloten. Er zijn geen beloningen toegekend aan de bestuurders van de Stichting.

Balans per 31 december 2020

31.12.2020

31.12.2019

Actief

euro

euro

Materiële vaste activa
Inventaris                     3                     3
Vlottende activa
Liquide middelen

8.043

166

 Balanstotaal

8.046

169

Passief
Eigen vermogen
Stichtingsvermogen                           8.046

169

 Kortlopende schulden                         –                          –
 Balanstotaal

8.046

169

Staat van baten en lasten over 2020

2020

2019

euro

euro

Ontvangen giften

46.614

27.368

Giften aan derden/projecten

36.028

22.657

Afschrijvingen

Algemene kosten

2.709

  7.010

 38.737   29.667
 Batig saldo

7.877

(2.299)

 

Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs minus lineaire afschrijvingen