Jaarcijfers

Onderstaand vindt u de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019. De vergelijkende cijfers over het jaar 2018 zijn bijgesloten. Er zijn geen beloningen toegekend aan de bestuurders van de Stichting.

Balans per 31 december 2019

31.12.2019

31.12.2018

Actief

euro

euro

Materiële vaste activa
Inventaris                     3                     3
Vlottende activa
Liquide middelen

166

2.465

 Balanstotaal

169

2.468

Passief
Eigen vermogen
Stichtingsvermogen                     169

2.468

 Kortlopende schulden                         –                          –
 Balanstotaal

169

2.468

Staat van baten en lasten over 2019

2019

2018

euro

euro

Ontvangen giften

27.368

73.177

Giften aan derden/projecten

22.657

63.151

Afschrijvingen

Algemene kosten

7.010

  7.566

 29.667   70.717
 Batig saldo

(2.299)

2.460

 

Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs minus lineaire afschrijvingen