Jaarcijfers

Onderstaand vindt u de balans per 31 december 2018 en de staat van baten en lasten over 2018. De vergelijkende cijfers over het jaar 2017 zijn bijgesloten. Er zijn geen beloningen toegekend aan de bestuurders van de Stichting.

Balans per 31 december 2018

31.12.2018

31.12.2017

Actief

euro

euro

Materiële vaste activa
Inventaris                     3                     3
Vlottende activa
Liquide middelen

2.465

5

 Balanstotaal

2.468

8

Passief
Eigen vermogen
Stichtingsvermogen                  2.468

8

 Kortlopende schulden                         –                          –
 Balanstotaal

2.468

8

Staat van baten en lasten over 2018

2018

2017

euro

euro

Ontvangen giften

73.177

64.501

Giften aan derden/projecten

63.151

38.605

Afschrijvingen

Algemene kosten

7.566

  25.963

 70.717   64.568
 Batig saldo

2.460

(67)

 

Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs minus lineaire afschrijvingen