Jaarcijfers

Onderstaand vindt u de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten over 2016. De vergelijkende cijfers over het jaar 2015 zijn bijgesloten. Er zijn geen beloningen toegekend aan de bestuurders van de Stichting.

Balans per 31 december 2016

31.12.2016

31.12.2015

Actief

euro

euro

Materiële vaste activa
Inventaris                     3                     6
Vlottende activa
Liquide middelen

72

1.750

 Balanstotaal

75

1.756

Passief
Eigen vermogen
Stichtingsvermogen

75

1.630

 Kortlopende schulden                         –                           126
 Balanstotaal

75

1.756

Staat van baten en lasten over 2016

2016

2015

euro

euro

Ontvangen giften

41.484

33.714

Giften aan derden

32.546

22.450

Afschrijvingen

3

218

Algemene kosten

10.490

  10.042

 43.039   32.710
 Batig saldo

(1.555)

1.004

 

Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs minus lineaire afschrijvingen